چندتا رمز برای بازی جدید سیمز 3

 motherlode  help moveObjects on  رمز
 50000 پول  همه ی رمز ها  جابه جا کردن هر چیز  عملکرد

نکات رمزهای سیمز2 در این باره هم صدق میکند.